Biologisch boeren is voor Weidsicht een bewuste keuze. Dat betekent geen kunstmest en geen gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. We willen vooral in balans met de natuur produceren.

Van gangbaar naar biologisch

In 1996 zijn we omgeschakeld van gangbare naar biologische landbouw. We hadden een paar redenen. Allereerst wilden we stoppen met het gebruik van chemische middelen. Ten tweede wilden we niet meer produceren voor een overschotmarkt, maar juist voor een vragende markt. Als bijkomend voordeel krijg je als biologische teler de maatschappelijke waardering voor je werk en je product. Daar zijn we trots op en blij mee.

Betrokken bij de natuur

Ook willen we een bijdrage leveren aan de leefomgeving. Dit doen we door bijvoorbeeld nestkastjes voor vogelsoorten zoals vinken en mezen op te hangen. En we leggen een bloemenstrook en vaste groenstroken aan langs de akkers en slootkanten. We zijn er dan ook best wel een beetje trots op dat de vleesmuis en de uil bij ons logeert ook de valk broedt als vaste bewoner op ons bedrijf.

Wat is onze kringloopvisie?

De filosofie van Weidsicht is de kringlooplandbouw. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen, ook weer teruggebracht worden in dat gebied. Alle dieren genereren mest. Denk aan rundvee-, geiten- en kippenmest, maar ook aan groencompost, grasklaver en stro. Die meststoffen kunnen wij als akkerbouwbedrijf weer gebruiken als groeistof. Zelf houden wij geen dieren op grote schaal, dus hebben we afspraken gemaakt met veehouders. Wij produceren op ons bedrijf alleen voedsel. Maar van al dat voedsel willen we onttrokken organische waarde in de vorm van de mest terugbrengen in het bedrijf.

Controle als kwaliteitswaarborg

Weidsicht beschikt over de biologische keuringmerken EKO keur, USDA-BIO, Swiss Global en G.A.P. Aan biologische teelt worden immers strenge eisen gesteld. Ga je als teler verantwoord en respectvol om met de natuur? Elk jaar worden van alle producten steekproefsgewijs monsters genomen. Deze worden gedocumenteerd en gecontroleerd. Elke vracht mest krijgt een analyserapport. Elke mesttankauto bijvoorbeeld heeft een satellietvolgsysteem, zodat de overheid precies weet waar en wat geladen is en waar het gelost wordt. Elke laad- en loslocatie heeft een uniek nummer om dit te borgen.